Miljöpolicy

Vi ser det som vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt samt ur arbetsmiljösynpunkt möjligt.

Vi skall på olika sätt visa att vi arbetar seriöst med miljöfrågor. Vår information skall präglas av öppenhet och vara korrekt. Våra kontakter med myndigheter och kunder skall baseras på ömsesidigt förtroende och långsiktighet.

Alla medarbetare inom Q Alltjänst AB har sin del av ansvaret för miljöarbetet. Genom kontinuerlig utbildning skall vi hålla oss uppdaterade så mycket som möjligt inom  miljö- och energiområdet så att vi kan ge våra kunder så bra utförda uppdrag som möjligt.

Vårt miljöarbete skall inriktas mot ständiga förbättringar och bygger på kunders, leverantörens, medarbetarna och andra intressenters delaktighet för att uppnå en god långsiktig tillväxt för vårt företag.

Vi ser det som vårt ansvar att bedriva vår verksamhet med långsiktigt kretsloppstänkande inom ramen för vad som är tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt samt ur arbetsmiljösynpunkt möjligt.

Miljöplan

Vi på Q Alltjänst AB arbetar för en bättre miljö genom att:

  • Infört ”bra miljöval” – märkta produkter så långt det är möjligt.
  • Minska sortimentet av rengöringsmedel.
  • Infört torra städmetoder där det är möjligt.
  • Skapat källsortering.
  • Minskat användningen av rengöringsmedel och har kontinuerlig uppföljning.
  • Alla produkter skall helst vara biologiskt nedbrytbara.
  • Icke nödvändiga tillsatser (såsom färg, parfym, konserverings- och förtjockningsmedel) skall undvikas.
  • Alla produkter som Q Alltjänst AB använder skall ha information och dokumentation enligt lag så att risken för fel dosering minimeras.
  • Alla rengöringsmedel och alla maskinen skall vara fullt godkända av berörda myndigheter.
  • All personal skall vid introduktion informeras om hur arbetet bedrivs, vilka rengöringsmedel och redskap vi använder, vilka risker som finns, vikten av att följa givna föreskrifter och skyddsregler samt vilka lagar, tillstånd och regler som gäller.